Điều khoản và điều kiện

Trang này đưa ra các điều khoản và điều kiện của NAO. Các điều khoản và điều kiện sau đây( "Điều khoản và Điều Kiện") chi phối việc bạn sửu dụng trang web này, Bằng cách truy cập, xem hoặc sử dụng tài liệu và chức năng trên Dịch Vụ, bạn cho biết rằng bạn đang hiểu và chấp nhận các Điều Khoản và Điều Kiện Này.

Quyền sử hữu

Tất cả tài liệu có trang Dịch vụ này được pháp luật bảo vệ, Đã đăng ký bản quyền. Việc xóa hoặc thay đổi thông báo bản quyền trên bất kỳ tài liệu nào đều bị cấm. Mọi việc sử dụng nội dung này vì mục đích thương mại đều bị cấm mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của NAO.

NAO có quyền sửa đổi, cập nhập hoặc liên tục phát triển các Nền tảng và Dịch Vụ của mình cũng như cập nhập Công nghệ của mình và thời gian

Bằng cách để lại dữ liệu cá nhận của bạn cho NAO, bạn đồng ý rằng thông tin cá nhân của bạn được chia sẻ với nhà môi giới và.hoặc chi hánh do bên thứ ba quản lý

Không Gạ gấm hoặc đề nghị hoặc tư vấn

Dịch vụ này được thiết kế để cung cấp thông tin chung về các nhà môi giới và sản phẩm và các sản phẩm và dịch vụ của nó. Thông tin về Dịch vụ không nhằm mục đích cấu thành lời đề nghị bán hoặc chào mới bát kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào.

Khước từ bảo vệ và trách nhiệm

Việc sử dụng DV này hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro. NAO không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc dựa và bất kỳ thông tin náo có trong hoặc được gửi đến Dịch vụ và rủi ro thương tật do những điều đã nêu ở trên hoàn toàn thuộc về bạn. Những tài liệu này được cung cấp "nguyên trạng" mà ko có bảo hành dưới bát kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý. NAO sẽ ko chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, đặc biệt, gián tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả hoặc trừng phạt nào. bao gồm nhưng ko giới hạn, doanh thu bị mất hoặc lợi nhuận bị mất, có thể sử dụng truy cập hoặc ko thể sử dụng tài liệu này

Sử dụng Internet

Việc sử dụng internet do bạn hoàn toàn chịu rủi ro và tuân theo tất cả các luận và quy định hiện hành của tinh, quốc gia và quốc tế. NAO sẽ ko chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào do nguyên nhân mà họ ko có quyền kiểm soát trực tiếp, bao gôm nhưng ko giói hạn ở việc hỏng hóc thiết bị điện tử hoặc cơ khí hoặc đường dây liên lạc, diện thoại hoặc các sự cố kết nối khác, virut máy tính, truy cập trái phép, trộm cắp, lôi của nhà điều hảnh, thời tiết khắc nghiệt...